Japanese Page

本と装丁とデザイン
Minarezaru hito 1921
tsuriotoshita sakana no sunpou 1985
Kazumasa zuihitsu 1937
Kao o arau 1938
turiotoshita sakana no sunpou 1985
Kazumasa zuishitsu 1937
Kao o arau 1938